• Telefon

  0750.490.544

 • Companie

  Express Post Services LLC

 • Email Comenzi

  expresspostservices@gmail.com

Conditii Generale privind furnizarea serviciilor postale

Conditii Generale privind furnizarea serviciilor postale

 

EXPRESS POST SERVICES LLC - U.S. prin EXPRESS POST SERVICES LLC-JACKSON- U.S. - SUCURSALA BUCURESTI (in continuare denumita „Express Post Services”), cu sediul sucursalei în strada Grigore Ionescu nr.63, bl.T73, sc.2, et.4, ap.42, cam.2, sector 2, Bucuresti, CUI 35299410, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

 

 1. Definitii                                                                             
 2. Colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială.
 3.  Serviciul Contra Ramburs - serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate.

 

 1. Dispozitii generale                                                                     
 2. Aceste conditii generale privind furnizarea tuturor serviciilor postale ale Express Post Servicesse aplica tuturor contractelor legate de furnizarea de servicii poştale născute, conform prevederilor legale, în temeiul acestui document.

Partile contractante sunt clientul si Express Post Services, care accepta comanda de a organiza livrarea trimiterilor postale. Livrarea trimiterii postale se va efectua prin reteaua postala Express Post Services si terte parti comisionate in acest scop. Fiecare trimitere postala se indentifica de catre Express Post Services in reteaua sa postala printr-un numar unic de transport.

 

III. Serviciile poştale incluse in sfera serviciului universal oferite si prestate de Express Post Services constau in (cu aplicarea restrictiilor sectiunii V de mai jos):

 1. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);                                                              2. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);
 2. Distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia.

 

 1. Serviciile poştale neincluse in sfera serviciului universaloferite si prestate de Express Post Servicesconstau in (cu aplicarea restrictiilor sectiunii V de mai jos):
 2. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenţă, imprimate);
 3. 2. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv);
 4. Colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
 5. Distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 6. Serviciul Contra Ramburs.

 

 

 1. Conditii si restrictii pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterile postale

Express Post Services nu furnizează servicii poştale având ca obiect bunuri cu valoare declarată.

Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal: in cazul persoanei fizice, prin act de identitate / in cazul persoanei juridice, prin delegatie/imputernicire, semnata si stampilata.

Inainte de prezentarea trimiterii postale la Express Post Services, clientul trebuie sa verifice daca sunt bunuri excluse de la colectare. Daca continutul trimiterii postale necesita conditii speciale de ambalare, clientul poate solicita asistenta/ punctul de vedere al Express Post Services sau va urma instructiunile aflate pe pagina www.romcurier.eu la sectiunea Modalitati de ambalare.

Express Post Services acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare), iar în cazul serviciului Contra Ramburs şi ale expeditorului (preluarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului Contra Ramburs se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare).

Modul de completare a datelor de identificare a destinatarului trebuie sa fie corect si complet, astfel:

Denumire/Nume, Prenume, Localitate, Adresa, Tara, recomandabil si ale expeditorului, cu exceptia serviciului Contra ramburs, caz in care este obligatoriu sa fie inscrise si datele expeditorului. Clientul este responsabil sa se asigure ca adresele si documentatia de transport sunt lipsite de erori si corect atasate. Nu sunt acceptate adresele casutelor postale sau livrarea la un serviciu automat de ridicare/preluare a trimiterilor.

Responsabilitatea ambalării (interioare si exterioare) adecvate a trimiterilor poştale si etichetarea corecta a trimiterilor, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Ambalarea se va efectua astfel incat continutul trimiterii postale sa fie suficient de protejat fata de manipularea cauzata de echipamentele aferente prestarii serviciilor, de conditii climatice variate, si unde este cazul, de manipulare mecanica (inaltimea de cadere in diagonala de la 80 cm).

Este obligatoriu sa nu fie posibil accesul la continuturile trimiterilor postale fara a se lasa urme specifice.

Referitor la modalitatea de ambalare, clientul trebuie sa se asigure ca bunurile ce urmeaza a fi expediate NU vor fi ambalate in mai multe colete individuale legate/prinse intre ele sub acelasi document unic de transport.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. Express Post Services se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

- Lungime maxima de 175 cm pentru transport rutier, respective 120 cm pentru transport aerian;

- Circumferinta + Lungime = maxim 300 cm (Circumferinta = 2 x inaltime + 2 x latime).

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31,5 kg.

Express Post Services nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent sau trimiteri poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale sau bunuri cu valoare speciala, cu deosebire metale pretioase, bijuterii veritabile, pietre pretioase, perle veritabile, antichitati, lucrari de arta, tablouri, bunuri contrafacute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau cartele telefonice sau certificate de valoare similar.

De asemenea, nu sunt acceptate trimiterile postale care, prin modalitatea de ambalare sau prin natura continutului, pot cauza deteriorari altor bunuri sau pot pune in pericol persoane, trimiterile postale care contin bunuri perisabile, produse alimentare, tigari (peste limita impusa de lege), animale vii sau moarte, materiale pentru examinari medicale sau biologice, deseuri medicale, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe.

Nu se accepta trimiteri postale pentru care incasarea tarifului serviciului postal se va face la destinatia de livrare sau se incaseaza numerar valuta in cazul Contra Ramburs, cu exceptia cazurilor in care aceasta a fost acceptata in urma consultarii cu Express Post Services si a fost emisa in prealabil o anexa speciala la prezentul contract.

Express Post Services asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală. De exemplu, in cazul trimiterilor postale internationale, nu sunt acceptate trimiterile postale al caror continut este interzis la export sau import ori necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective de origine, tranzit sau destinatie.

 

Cand trimiterea postala are drept continut bunuri impozabile, clientul raspunde de asigurarea intregii documentatii necesare pentru vama, atasata la colet, intr-un plic exterior.

 

 

 1. Serviciul Contra Ramburs

In cazul serviciului Contra Ramburs limita maximă admisă a sumei Contra Ramburs este contravaloarea a 5.000 lei/trimitere si 10.000 lei/trimitere.

Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON sau alta valuta agreata in prealabil.

Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar.

 

VII. Timpii de livrare/pastrare/returnare

Express Post Services asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 3 zile lucratoare, respectiv în termen de 10 zile lucratoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

Express Post Services are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

In cazul imposibilităţii inițiale de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), Express Post Services va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

Express Post Services va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 5 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, Express Post Services va păstra la dispoziţie (conform tarifelor indicate în oferta comercială) aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea Express Post Services.

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale Contra Ramburs către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 5 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

 

VIII. Plata serviciilor postale

Cu exceptia cazurilor in care a fost prevazut anterior contrar, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista curenta de preturi si tarife a Express Post Services. Astfel, se vor aplica tarifele valide in ziua plasarii comenzii de livrare.

Moneda in care se face achitarea serviciilor prestate este RON pe teritoriul Romaniei. Modalităţile de plată a tarifului serviciului postal sunt cu numerar/ordin de plata/ bilet la ordin/file CEC/compensare.

In cazul in care clientul nu plateste valoarea facturilor in termenul convenit, Express Post Services poate aplica penalitati in cuantum de 0.15 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea scadenta si neachitata.

Pentru contractele comerciale in derulare, orice modificari de tarife din Oferta standard a Express Post Services, cu minimum 30 de zile inainte ca acestea sa fie valide, se vor comunica printr-o notificare expediata prin curier, fax sau e-mail la adresa indicata de Client si nu necesita incheierea unui act aditional la contract. Modificarea tarifelor standard nu implica modificarea discounturilor procentuale acordate si nu necesita anexa suplimentara la contractul commercial cadru.

 

 1. Responsabilitatea costurilor

Costurile pentru formalitatile vamale si pentru declaratia vamala de export (dupa caz) sunt suportate de catre expeditor. In cazul cererilor de colectare, destinatarul va suporta doar costurile pentru formalitatile vamale.

In cazul importului din afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului. In cazul exportului in afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului, iar daca acestea nu sunt acceptate la prima solicitare, acestea vor fi facturate expeditorului.

Clientul va despagubi Express Post Services pentru toate costurile suportate de Express Post Services din momentul deschiderii si / sau dispunerii si/sau distrugerii trimiterii conform sectiunii X.

 

 1. Obligatia de cooperare, deschiderea si dispunerea distrugerii trimiterii postale

Secretul trimiterilor este inviolabil - retinerea, deschiderea si divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege. Express Post Services nu va deschide trimiterea postala si nu va conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depusa inchisa.

Express Post Services poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de catre Express Post Services. Sarcina probei revine Express Post Services.

 

 1. Raspunderea si exonerarea                                                                      

Cu exceptia cazurilor de pagube premeditate sau neglijenta evidenta a Clientului, Express Post Services raspunde din momentul acceptarii trimiterii postale in vederea livrarii si pana la livrarea acesteia la destinatar. In cazul in care Express Post Services va transmite obligatia de prestare a servicilor postale catre o terta persoana, raspunderea pentru eventualele daune cauzate clientului va ramane in sarcina Express Post Services.

Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

În caz de nerespectare a timpilor astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, Express Post Services răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 2 % din tariful de bază încasat pentru respectivul serviciu poştal standard.

Express Post Services răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu Contra ramburs;

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu Contra ramburs.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, Express Post Services răspunde pentru trimiterile poştale interne cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu Contra ramburs, Express Post Services răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful de bază aplicabil pentru serviciul poştal standard.

 

Express Post Services răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

Express Post Services este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar/expeditor, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Express Post Services nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Express Post Services nu este raspunzator si nu-i sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea trimiterii postale.

Expeditorii trimiterilor postale raspund fata de Express Post Services pentru daunele rezultate din natura periculoasa a trimiterilor postale sau a conditiilor de ambalare neadecvate ale acestora, in limita valorii daunelor si a sumelor platite ca despagubire altor terti pagubiti/beneficiari ai serviciilor postale ale caror trimiteri postale au fost deteriorate din aceasta cauza.

 

XII. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor

Express Post Services  a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenele de livrare, de returnare etc.). Astfel, expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris, prin completarea unei cereri de despagubire/reclamatie, şi transmisă Express Post Services prin una dintre următoarele modalităţi: personal prin depunere la sediul sucursalei ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale Express Post Services, prin intermediul unui serviciu poştal cu confirmare de primire către adresa sediului sucursalei sau prin e-mail, la adresa expresspostservices@gmail.com.

Express Post Services va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamației, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze/depună la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise/document de preluare a trimiterii de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare, dupa caz etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii Express Post Services vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns scris şi acordare despăgubiri) de către Express Post Services în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, Express Post Services va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin virament bancar sau în numerar de la casieria Express Post Services aflată la adresa sediului sucursalei.

În cazul în care reclamaţia adresată Express Post Services nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prevederile prezentelor Conditii Generale privind furnizarea serviciilor postale se completeaza / amendeaza in mod corespunzator cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile. Invaliditatea unor dispozitii individuale din aceste Conditii Generale nu va prejudicia validitatea celorlate dispozitii ramase.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a Express Post Services, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi Express Post Services, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei Express Post Services, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Translate »
Mesaj pe WhatsApp
1
Cum te pot ajuta? Trimite mesaj.
Express Post Services
Salut
Cu ce te pot ajuta?
Pentru a face o estimare de cost si timp de tranzit
Trimite mesaj pe WhatsApp sau la adresa de email expresspostservices@gmail.com

CU CE TE PUTEM AJUTA ASTAZI?

Pentru aflarea unui raspuns rapid la cautarea ta, poti completa formularul de mai jos.

Sau trimite un e-mail la adresa: expresspostservices@gmail.com

CERERE OFERTA DE TRANSPORT EPS.RO

Nume Expeditor(Required)
Greutate/Dimensiuni Colete (apasati pe "+" pentru a adauga mai multe colete)(Required)
Greutate
Lungime
Latime
Inaltime
Continut Colet
 

Nume Destinatar(Required)
Adresa Destinatar(Required)
Produse Interzise La Transport(Required)
Politica de Confidentialitate(Required)
Termeni si Conditii(Required)